ساخت API Center ویژه کاربران سایت جهت فراخوانی توابع تعریف شده در برنامه های اندرویدی و سایر   ادامه خبر
خرید پکیج های برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید و آی او اس با بیسیک4آی او اس

مجموعه کدهای آماده B4A

رایگان
برنامه نویس : shayan king
تعداد دانلود : 116

ARAwesomeBar

8 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 2

ARDatePicker

15 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 7

TimeCountDown

رایگان
برنامه نویس : مهدی
تعداد دانلود : 69

MaterialSearchView

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 7

AES PHP.B4A

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 259

ColorPickerPro

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 169

ARSlideUp

5 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 10

ARBoomMenu

10 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 11

SettingManager

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 167

ARBubbleTab

5 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 15

HPK_connector_mysql

2 هزار تومان
برنامه نویس : پیکرستان-HPK
تعداد دانلود : 10

ARSlimChart

2 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 10

AndroidHover

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 5

IranappLibrary

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 138

SpringFloatingActionMenu

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 14

MaterialLockPro

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 4

SmartToolbar

8 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 5

SpotDialogs

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 341

Amazing Dialog

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 10

MaterialImageView

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 406

GoogleMapExtra2

45 هزار تومان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 25

CustomSnackBar

2 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 8

LoadToast

2 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 9

TastyToast

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 441

BottomSheetPro

4 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 15

ToastPro

2 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 10

ShowCase

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 31

TabsAdavanced

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 22

NavigationTab

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 18

UltimateListView

رایگان
برنامه نویس : b4x
تعداد دانلود : 120

MaterialUi

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 8

Parallax

5 هزار تومان
برنامه نویس : حمید
تعداد دانلود : 13

MaterialBottomDialog

3 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 26

AndroidTabBar

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 23

TabStrip

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 5

NewBottomNavigation

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 26

QuickActionView

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 13

در کامپیوتر دانشجو خود را به همه نشان دهید و تبلیغ شوید

ما شما را با هزینه پایین در کامپیوتر دانشجو تبلیغ میکنیم و به همه معرفی میکنیم