آموزش ساخت تکست باکس پیشرفته جهت تعین نوع فرمت برای ورودی مثل فقط تاریخ یا ای پی باشد

آموزش ساخت تکست باکس پیشرفته جهت تعین نوع فرمت برای ورودی مثل فقط تاریخ یا ای پی باشد

آموزش ساخت تکست باکس پیشرفته جهت تعین نوع فرمت برای ورودی مثل فقط تاریخ یا ای پی باشد

ساخت تکست باکس پیشرفته جهت تعین نوع فرمت برای ورودی مثل فقط تاریخ یا ای پی باشد

4,000 تومان