آموزش انتخاب فایل با استفاده از برنامه های نصب شده در گوشی.مثلا انتخاب عکس با کمک برنامه گالری

آموزش انتخاب فایل با استفاده از برنامه های نصب شده در گوشی.مثلا انتخاب عکس با کمک برنامه گالری

آموزش انتخاب فایل با استفاده از برنامه های نصب شده در گوشی.مثلا انتخاب عکس با کمک برنامه گالری

انتخاب فایل با استفاده از برنامه های نصب شده در گوشی.مثلا انتخاب عکس با کمک برنامه گالری

3,500 تومان